Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

 

Välkommen till Norra Finlands regionportal

Under EU-programperioden 2007-2013 är Finland uppdelat i fyra storområden.

Norra Österbotten, Lappland och Mellersta Österbotten bildar Norra Finlands storområde. Där förverkligas det  gemensamma Norra Finlands ERUF-åtgärdsprogram  delfinansierat av europeiska regionutvecklingsfonden samt Norra Österbottens ESF delsektor delfinansierad av europeiska socialfonden. Inom regionen kan man dessutom använda sig av en ESF statlig sektor som förverkligas i hela landet.

Norra Finlands delegation fungerar som gemensamt intressebevakningsorgan för landskapen i Norra Finland.

 

Regionen Norra Finland

Norra Finland omfattar ett område, som täcker 44 % av Finlands yta och 12,1% av befolkningen. Där finns en stark skogs-, metall- och kemi-industri samt toppkunnande inom bl.a. biovetenskap, informationsindustri och nordlighetsforskning. Av regionens företag är största delen mikro- och små och medelstora företag (82% är mikroföretag som sysselsätter mindre än 10 personer)  och företagens satsningarna på forskning och utveckling är koncentrerade till Uleåborgsregionen. I regionen verkar två universitet, ett universitetscenter, fyra yrkeshögskolor samt tre nationella regionenheter. I regionen finns ett täckande utbud av andra stadiets utbildning samt starkt vuxenutbildningskunnande.  Utbildningsnivån bland regionens befolkning är ändå lägre än landets medeltal. Skillnaderna inom regionen är stora både i befolkningsutveckling, åldersstruktur och arbetsmarknader; bl.a. segregationen (arbetsmarknadernas differentiering) är kraftig.

Ett problem är att befolkningen minskar och koncentreras till de större städerna samt att speciellt unga utbildade kvinnor flyttar från regionen. Av regionens arbetsplatser är 1/3 inom den offentliga servicesektorn och ca 1/5 inom industrin.  Under de senaste åren har regionens arbetsplatser ökat mest inom samhällsservicen samt inom finansierings-, fastighets- och näringsverksamheten. Industrins arbetsplatser har minskat, och även jord- och skogsbrukets. Regionen är starkt primärproduktionsdominerad, vilket  föranleder egna utmaningar i en föränderlig värld. Regionen har rikligt med värdefulla kulturmiljöer, som kräver metodiska rekonstrueringsåtgärder. Turismen har ett starkt fotfäste i regionen.

Genom regionutvecklings- och strukturfondsmedlen som finns att tillgå i regionen strävar man efter att anta de ovannämnda utmaningarna.

Norra Finlands samarbete

 

Förutom den gemensamma strukturfondsverksamheten (ERUF, ESF) samarbetar landskapen i Norra Finland på många andra fronter. Avoin Pohjois-Suomi strategia 2011 har utarbetats för regionen för att stödja den positiva utvecklingen i Norra Finland. Osaava Pohjois-Suomi strategia (gemensam för Finlands högskolor) har utarbetats för att stärka och stödja regionens högskolors samarbete och utvecklingsverksamhet. Pohjois-Suomen logistiikkastrategia stärker konkurrensförmågan inom Norra Finlands logistik. Som gemensamt intressebevakningsorgan för Norra Finlands landskap fungerar Norra Finlands delegation. I alla dessa samarbetsformer som står utanför strukturfondsverksamheten deltar även landskapet Kajanaland.

Norra Finland är med i NSPA samarbetet  (glest befolkade regioner i norr). Förberedelser för den kommande EU-programperioden 2013+ har gjorts med en gemensam prognostiserings- och visionsprocess som har resulterat i en sk. NSPA rapport. Nordregio-rapport 2009:2. Rapporten (ursprungligen på engelska Strong, Spesific and promising -Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020) har blivit översatt till finska (Strong, Spesific and promising -Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020).

Närmare information om landskapens egna betoningar samt andra utvecklingsprogram finns på landskapens sidor:

Norra Österbotten
Lappland
Mellersta Österbotten

© POHJOIS-SUOMI - 2008