Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

Tälle sivulle on koottu muutamia hyviä esimerkkejä siitä, minkä tyyppisiä projekteja ollaan hyväksytty toteutettavaksi Pohjois-Suomen EAKR -ohjelmasta. Myös EURA2007 tietopalvelun kautta on saatavissa tarkempaa hankekohtaista tietoa kaikista rahoitetuista hankkeista (avautuu suoraan projektien yhteydessä olevan EURA2007 projetikoodin kautta). Osassa allaolevista hanke-esimerkeistä löytyy myös erillinen lyhyt kuvaus kuvineen.

TL 1 YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN
TL 2 INNOVAATIOTOIMINNAN JA VERKOSTOITUMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ OSAAMISRAKENTEIDEN VAHVISTAMINEN
TL 3 ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUDEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Hanke-esimerkkejä maakunnittain ja toimintalinjoittain:

POHJOIS-POHJANMAA:

TL 1

Koillis-Suomen kasvuohjelma (EURA2007 projektikoodi A30242): Koillis-Suomen kasvuohjelman tavoitteena on kasvuyritysten kehittyminen Koillis-Suomen alueella. Hankkeessa käynnistetään alueen olosuhteet huomioon ottava oma kokonaisvaltainen kasvuyritysten kehittämismalli. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2008-31.12.2010 ja vastuuviranomainen Pohjois-Pohjanmaan liitto. LUE LISÄÄ

Versosta yrittäjäksi - Siikalatvan seutukunnan yritystoiminnan kehittämishanke (A30021):Hanke tarjoaa palveluja aloittavalle yrittäjälle, olemassa oleville yrityksille sekä luo yrittäjyysväylää seutukunnan toisen asteen oppilaitoksiin. Hankkeen ansioista yrityspalveluiden tarjoaminen etenkin perustettavalle yritykselle on entistä laadukkaampaa. Esihautomo- ja hautomopalveluiden tuotteistamisella on edesautettu kasvuyritysten syntyä ja näiden saattamista mm. Tekes -rahoituksen asiakkaiksi. Hankkeella oli toimintansa aikana 150 asiakasta, joista 105:ssä toteutettiin jokin prosessi (kehityspilotti, liiketoimintasuunnittelu, tuotekehitysprojekti jne). Hanke on synnyttänyt 29 uutta yritystä ja saman verran uusia työpaikkoja. Välillisten vaikutusten on arvioitu olevan noin kolminkertaiset. Hanke toteutettiin ajalla 6.8.2007-31.12.2010 ja sen toteutti Haapaveden TEknologiakylä Oy. Päärahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto.

 

Haapakenttä (A31430) 
Haapavesi kuuluu äkilliseen rakennemuutosalueeseen ja tärkeimpänä elvytystoimenpiteenä on luoda uusia työpaikkoja seudulle menetettyjen tilalle. Hankkeessa rakennetaan 5 ha kokoinen puuterminaali Haapavedelle, erityisesti puupolttoaineiden käsittelyyn. Kenttä tulee toimimaan useiden polttoainetoimittajien yhteisenä energiapuun varastointi ja käsittelypaikkana. Terminaali tulee korvaamaan metsässä tapahtuvaa haketusta ja varastointia. Projektin tuloksena syntyy uusi tapa käsitellä ja varastoida puuta energiakäyttöön.  Hanke työllistää rakennusaikana noin 15 htv ja yhteensä hankkeen on arvioitu synnyttävän alueelle noin 70 uutta työpaikkaa.    Hankeen toteuttaa ajalla 1.4.2010-31.12.2012 Haapaveden kaupunki ja sen päärahoittajana toimii P-P:n ELY-keskus.

Vuorialan innovaatioympäristö (A31230)
Projektissa toteutettava minipilot- mittakaavainen geo- ja mineraalitekniikan tutkimus- ja kehitysympäristö sisältää jatkuvatoimisen minipilot-rikastamon, joka mahdollistaa mineraalien rikastustutkimuksen tavoitteena ekotehokas rikastusprosessi. Tutkimus-ja kehitysympäristö vahvistaa Oulun yliopiston asemaa olla Suomen johtava sekä kansainvälisesti korkeatasoinen ja arvostettu kaivos- ja kaivannaisalan koulutus- ja tutkimuskeskus. Minipilot-rikastamo sijoitetaan prosessi- ja ympäristötekniikan osastolle, missä se tulee palvelemaan paitsi opinnäytetöitä myös alueen kehittyvää kaivannaisteollisuutta. Hankkeen toteuttaja on Oulun yliopisto ja se toteutetaan ajalla 1.4.2010-31.12.2011. Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liittoCEWIC Vesiosaamisen keskittymän toteuttaminen Ouluun (A30239): Hankkeessa perustetaan kansainvälinen huipputason veden ja jäteveden käsittelyyn erikoistunut tutkimusyksikkö. Toimintaa ohjaavat hankkeeseen sitoutuneet yritykset. Hankkeen toteuttaja on Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Tekniikan yksikkö ja vastuuviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

TL 3

 Vaelluskalat palaavat Iijokeen (A30483):
Hankkeen tavoitteena on saada uhanalaisena olevalle vaelluskalojen luontaiselle elinkierrolle pysyvä luontaisen lisääntymisen turvaava parannus. Samalla tämä vahvistaa Iijokeen liittyvän kalastus- ja luontomatkailun toimintaedellytyksiä ja toimeentulomahdollisuuksia. Hankkeen toteuttaja ja vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. LUE LISÄÄ.


Iso-Syötteen keinotekoisen järven rakentaminen (A30382):Hankkeen toteuttajana on Pudasjärven kaupunki. Hankkeella pyritään kehittämään Iso-Syötteen matkailukeskusaluetta rakentamalla alueelle keinotekoinen järvi, josta saataisiin keinolunta ja näin ollen pidennettyä talvi-matkailukautta. Vastaavasti kesämatkailuaktiviteetteja saataisiin parannettua kehittämällä niitä järven ympärille. Hankkeen kokonaisbudjetti noin 2 milj. euroa ja toteutusaika 1.1.2009-31.8.2011.Vastuuviranoamsena toimii Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus.

Raahen sataman laajennus (A30349), jossa toteuttajana Raahen kaupunki. Hankkeessa 8 metrin syvyinen väylä syvennetään kymmenmetriseksi, jotta pystytään turvaamaan Pohjois-Suomen teollisuuden toimintaedellytykset, talvimerenkulun jäänmurtaja-avustukset ja kohtaamaan muutokset nykyisessä kuljetusjärjestelmässä. Hanke koostuu seitsemästä vaiheesta, joista toistaiseksi päätetty rahoittaa vaihetta I, jossa rakennetaan imuruoppausmassojen sekä kitkamaiden läjitysaltaat ja penkereet. Vaiheen I kokonaisbudjetti on n. 3 milj. euroa ja toteutusaika 19.12.2007-31.12.2008. Päärahoittaja Pohjois-Pohajnmaan TE-keskus.

Kuusamon lentoaseman asemarakennuksen laajennus ja saneeraus (A30098) Laajennus on välttämätön Koillismaan ja Itä-Lapin matkailun kehittymiselle; mm. charter-lentojen lisäämisen edellytys. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Kuusamon lentoaseman asemarakennuksen laajennus ja saaneeraustyö. Saada näin asemarakennuksen matkustajakapasiteettia kasvatettua kehittyvän matkailun tarpeisiin. Tuloksena on parantuneet llikenneyhteyden Koillis-Suomeen ja matkailualan toimintaedellytysten parantuminen. Hanke toteutetaan ajalla 15.3.2008-30.11.2009 ja päärahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus.

Mt 18085 Matkailutien siirto (A30783)
Kyseessä on Kalajoen Hiekkasärkille sijoittunut investointiprojekti, joka toteutettiin vuonna 2009. Hanke mahdollisti alueen toimintaympäristön kehittämisen ja tehosti maankäyttöä. Samalla parannettiin alueen liikenneturvallisuutta sekä tuettiin matkailu- ja muiden kaupallisten palvelujen saatavuutta. LUE LISÄÄ. 

 

LAPPI

TL 1

Teräskuonan jatkojalostus, yritystukihanke (A541708)
Kyseessä on Tapojärvi Oy:n kehittämis- ja investointihanke. Myönnetty EU+valtion rahoitus
2,861 milj. €

Lapland - North of Finland, Imagomarkkinointihanke 2011-2013 (A31600)
Lapland - North of Finland Imagomarkkinointihankkeella 2011-2013 toteutetaan Lapin ja Koillismaan imagomarkkinointia yhteistyössä MEK:n kanssa. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat imagomarkkinointi erityisesti internetin ja sosiaalisen median kautta, Lappi-brändin ja MEK:n maabrändiviestinnän yhtenäistäminen ja synergiat toimenpiteissä, saavutettavuuden kehittäminen Lapland Airports -konseptia hyödyntämällä sekä yhteistyöalueen omien markkinointiedustajien työ tärkeimmillä kohdealueilla. Hankkeen tuloksena on yhteistyöalueen näkyvyyden turvaaminen päämarkkina-alueilla, mikä ilmenee ulkomaalaisten rekisteröityjen yöpymisten kasvuna. Lapin matkailustrategiassa 2011-2014 rekisteröityjen yöpymisten kokonaiskasvutavoitteeksi on asetettu 4,9 % /v. ja ulkomaalaisten yöpymisten 8 % /v. Hankkeen toteuttajana ja päärahoittajana toimii Lapin liitto. Hanke toteutetaan ajalla 27.9.2010-31.12.2013.


TL 2

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustaminen (A30152) Lapin yliopiston toteuttaman hankkeen tavoitteena on edistää lapin matkailuelinkeinin kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on instituutin toiminnan käynnistäminen, matkailualan innovaatiojärjestelmän luominen sekä yrityslähtöisen koulutus-, kehittämis- ja palvelumuotojen käynnistäminen. Hankkeen toteuttajana on Lapin yliopisto ja se toteutetaan ajalla 1.4.2008-31.3.2010. Päävastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.  LUE LISÄÄ

Proto-design, korkeakoulujen ja oppilaitosten yhteistoiminnalla uusia ratkaisuja ja palveluja yrityksille (A30331). Projektin ensisijaisena tavoitteena on kehittää oppilaitosten välistä yhteistyötä ja poikkitieteellisyyttä, jotta pystytään palvelemaan yrityksiä yhä paremmin t&k -toiminnassa, kehittämään opetusta vastaamaan yritysten tarpeita sekä tekemään t&k -alan tutkimusta. Hankkeen toteuttaja on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto ja se toteutetaan ajalla 26.2.2008-31.12.2010. Vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.
LUE LISÄÄ


Saamelaiskulttuurikeskus (A30199):
Inarin kirkonkylään rakennettava Saamelaiskulttuurikeskus tulee olemaan Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus. Saamelaiskulttuurikeskuksen tarkoituksena on luoda saamelaisille paremmat edellytykset omaehtoisesti ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa, sekä hoitaa ja kehittää kulttuuri-itsehallintoaan ja tukea saamelaisten yleisten elinolojen kehitystä. EAKR -ohjelmavaroin tuetaan saamelaiskulttuurikeskuksen osaamis- ja tutkimusinfraa. Hankkeen toteuttajana on Saamelaiskäräjät ja se toteutetaan ajalla 1.11.2007-31.3.2012. Vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.

TL 3

UULA - Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa (A30387)
Projetissa kehitetään ja otetaan käyttöön uudenlaisia potilas-/asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja siten, että erikoissairaanhoidon palvelut sekä muut erityisopalvelut voidaan turvata lähellä potilasta/asiakasta asuinpaikasta riippumatta uutta teknologiaa hyödyntäen. Hankkeen toteutti  Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ajalla 1.1.2008-31.12.2010. Päävastuuviranomaisena toimi Lapin lääninhallitus/sosiaali- ja terveysosasto (nykyinen viranomainen Lapin liitto)  LUE LISÄÄ.

Kittilän kulttuurista vetovoimaa matkailuun (A30342)
Hankkeen keskeisenä tehtävänä on uudentyyppisten, innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen kulttuuri- ja ohjelmapalveluita tuottaville yrityksille sekä heidän kotimaisille ja ulkomaalaisille asiakkailleen. Hankkeen toteuttaa Kittilän kunta ajalla 1.1.2008-31.12.2009. Päävastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.
LUE LISÄÄ.

Tornion kaupungin rajatorin, pysäkointialueen ja rajakanavan rakentaminen
Projektissa rakennetaan Tornion kaupunkikeskustaan valtakunnan rajan yli sijoittuvan rajakanavan ja rajatorin Suomen puoleinen osuus sekä toria palveleva pysäköintialue. Projektilla lisätään alueen matkailu-, palvelu- ja kaupallisten yritysten vetovoimaa ja parannetaan alueen saavutettavuutta.
Toteutusaika: 1.7.2008-31.12.2011
Päärahoittaja: Lapin TE-keskus
Kokonaiskustannus: 2,065 milj. €

Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (A31398): Projektilla vahvistetaan laadukkaan, kansainvälisen ja ympärivuotisen matkailukeskuksen profiilia lisäämällä rakennetun ympäristön laatua. Projektissa laaditaan ympäristörakentamisen suunnitelmat ja ohjeet viihtyisyyden lisäämiseksi kesä- ja talviaikoina julkisilla alueilla. Lisäksi pyritään vaikuttamaan matkailukylämaiseman hoitoon ja ympäristön siisteyteen sekä asetetaan laatutaso ympäristörakentamiselle. Hankkeen toteuttaa Kittilän kunta ajalla 1.1.2008-31.12.2009. Vastuuviranomaisena toimii Lapin liitto.

 

KESKI-POHJANMAA 

TL 1

Ympäristöystävällisen materiaalitekniikkaosaamisen ja verkostojen kehittäminen (A31037)
Hankkeen tavoitteena oli hakea yhteistyökumppaneita, joiten avulla aolueen kemian-, vene-, konepaja-, ohjelmisto- ja myöhemmin kaivosteollisuuden (litiumtuotanto) osaamista yhdistämällä voidaan luoda kansainvälisesti kilpailukykyistä korkean teknologian ympäristöystävällistä osaamista ja teollisuutta alueelle. Tavoitteena oli luoda osaamisklusteri, jota hyödyntämällä selvitetään onko alueella edellytyksiä luoda paristoilla kulkeva kulkuneuvo perhe- ja jakemukäyttöön. Tuotanto- ja suunnittelutyö tehtiin täysin poikkeavasti perinteisen autoteollisuuden tavast toimia; ns. Design Thinking ajattelu. Hankkeen päätoteuttajana toimi teknologiakeskus Ketek Oy ja hanke toteutettiin ajalla 1.9.2009-31.3.2011. Päärahoittajana toimi Keski-Pohjanmaan liitto.

e-Business (A30123): Hankkeen tarkoituksena on parantaa toimivien pk- yritysten valmiuksia ottaa käyttöön uusia sähköisiä liiketoimintasovelluksia, hyödyntää tietoverkkoja sekä niihin perustuvia menetelmiä ja tekniikoita omalla toimialallaan ja omassa liiketoiminnassaan. Hanke on osa ICT alan alueellista osaamiskokonaisuutta (Mobius kokonaisuus). Hankkeen toteutti Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ajalla 10.10.2007-30.9.2010. Hankkeen vastuuviranomaisena toimi Keski-Pohjanmaan liitto.
LUE LISÄÄ Mobius kokonaisuudesta TÄSTÄ.

TL 2
Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristö Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, LuTek2013 (A30408)
Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristöä kehittämällä luodaan toimiva tutkimusverkosto alueellisesti tärkeille painopistealoille (kemia, ICT, laser sekä muovit ja komposiitit), kootaan tehokkaasti yhteen olemassa olevat resurssit ja infrastruktuuri sekä vahvistetaan alueellista osaamista ja tutkimuksen vaikuttavuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti kilpialukykyisellä tavalla. Hanke on vaikuttanut tähän mennessä 21 t&k työpaikan syntymiseen alueelle sekä muuttanut alueellista hanketoimintaa, saamalla aikaan useita toimialojen (esim. ICT, kemia) välisiä yhteishankkeita. Hankkeessa tehdään konkreettista kansainvälistä yhteistyötä mm. seuraavissa maissa sijaitsevien tutkimuslaitosten kanssa: Ranska, Saksa, Norja, Ruotsi, U.S.A ja Hollanti. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2008-30.6.2012.
Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,8 milj. €, josta EU+valtio rahoituksen osuus on 1,2 milj. €. Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

Peto
Projektissa kehitetään ja edistetään alueen pienissä ja keskisuurissa ohjelmistoyrityksissä ja perinteisten toimialojen yrityksissä tapahtuvaa tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämistä ja soveltamista, t&k toimintaa, yritysten verkostoitumista ja yritysten keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä alueen tutkimuslaitosten kanssa. Hanke on osa ICT alan alueellista osaamiskokonaisuutta (Mobius kokonaisuus). LUE LISÄÄ Mobius kokonaisuudesta TÄSTÄ.

Toimintakyvyn testaus- ja tutkimuslaboratorio WELMED LABs (A30287): Ikääntyneiden hoidossa henkilön fyysinen toimintakyky on tärkein kustannusten selitystekijä ja elämän laadun ylläpitäjä. Tästä syystä on tärkeää, että ikääntynyt henkilö pystyy toimimaan itsenäisesti mahdollisemman pitkään. WELMED LABs projektissa perustetaan testauslaboratorio, jonka avulla toimintakykyä arvioidaan syvällisesti, kuten henkilön tasapaino, lihasvoima ja kävely. Tunnistamalla toimintakyvyn vajeita ja riskitekijöitä voidaan ennaltaehkäistä henkilön kärsimystä ja kalliita hoitomuotoja. Kun toimintakyky romahtaa eri syistä, laboratoriotutkimuksien avulla voidaan tunnistaa henkilön kuntoutumisen tarpeita ja suunnata hoito tarkoituksenmukaisesti ja arvioida sitä tehokkaasti. Laboratorion avulla kehitetään uusia tutkittuun tietoon perustuvia mittausmenetelmiä ja teknologisia ratkaisuja. Hankkeen totettaa Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ajalla 15.1.2008-15.1.2011. Vastuuviranomaisena toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

TL 3

NYT2 - Keski-Pohjanmaan viestintä- ja markkinoitihanke (A30117)
NYT TUU! hanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan viestintä- ja markkinointistrategia 2015, joka tähtää siihen, että Keski-Pohjanmaan sekä sen kuntien, organisaatioiden ja yritysten tunnettuus ja vetovoimaisuus kasvavat sekä Suomessa että ulkomailla. Tavoitteena on parantaa maakunnan imagoa, siitä saatuja mielikuvia ja mainetta, tehostaa oikeaa tiedonkulkua ja yhteistyötä. Vahvana tavoitteena on myös että vetovoimaisuudenkasvu johtaa maakunnan väkiluvun kasvuun, uusien työntekijöiden muuttamiseen alueelle sekä yritystensyntyyn ja kasvuun Keski-Pohjanmaalla.
Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2008-31.12.2010 ja sen kokonaiskustannukset ovat 545 000 €. Hankkeen toteuttaja ja myös vastuuviranomainen on Keski-Pohjanmaan liitto.  

Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko - Maakunnallinen palvelualusta (A30557)
Hankkeessa perustetaan Keski-pohjanmaalle kuntia ja kyliä yhdistävä palvelualusta, mihin kylien rakentamat tai vielä työnalla olevat valokuituverkot yhdistyvät. Tavoite on luoda alueelle palvelualusta sähköisten palveluiden synnyttämiseksi ja kehittämiseksi. Verkosta on tarkoitus tehdä myös liittymä Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja mahdollisesti myös Pohjoisen Keski-Suomen että Pohjois-Pohjanmaan alueella oleviin tai tulevaisuudessa rakennettaviin verkkoihin, jotta palvelutarjontaa voidaan hyödyntää etäämpääkin sekä olla palveluntarjoajana laajemmalla alueella.
Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2007-31.12.2010 ja sen kokonaiskustannukset ovat 1 334 300 €. Hankkeen päätoteuttajana toimii Osuuskunta Keskikaista ja vastuuviranomaisena Keski-Pohjanmaan liitto.

Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko - Investointiosio (A30688)
Hanke on edelliseen liittyvä investointiosio jonka kokonaiskustannukset ovat 956 100 €. Vastuuviranomaisena toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

Kokkolan kävelykeskusten kehittäminen (A30704)
Kokkolan ydinkeskustan katuja rakennetaan kävelyalueiksi ja viihtyisiksi oleskelutiloiksi. Tavoitteena on Kokkolan ydinkeskustan vetovoimaisuuden lisääminen josta hyötyvät sekä keskustan yrittäjät että asiakkaat. Viihtyisä kävelykeskusta toimii Kokkolan "olohuoneena" ja lisää alueen houkuttelevuutta kauppapaikkana sekä yritysten myyntiä alueella. Hanke toteutetaan ajalla 26.5.2008-31.12.2010 ja sen kokonaiskustannukset ovat 409 750 € Hankkeen toteuttaja on Kokkolan kaupunki ja vastuuviranomaisena toimii Länsi-Suomen ympäristökeskus.
ESIMERKKEJÄ YLIMAAKUNNALLISISTA HANKKEISTA

 

'R&D Wood' Puutuoteteollisuuden tutkimus ja kehitys Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (A30128)
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, CENTRIA Tutkimus ja kehitys, Ylivieskan yksikön ajalla 1.1.2008-31.12.2010 toteuttama hanke, joka koostuu kahdesta pääosiosta, Kehittämisympäristö (KEHY)-osaamisesta sekä yrityskohtaisista kehittämistoimenpiteistä. KEHY-osaamisen resursseilla hankitaan huippuosaamista kehittämisympäristöön yritysten käyttöön. Panostuksen kohteina ovat jo olemassa olevien osaamisalueiden (mm. pintakäsittelyteknologia) vahvistaminen ja lisäksi uutena osaamisalueena panostetaan monimateriaaliosaamiseen.  Kehittämistoimenpiteillä on tarkoitus aktivoida yrityksiä hyödyntämään mm. TEKES:n avulla toteutettavia suurempia yrityskohtaisia projekteja. Hankkeen kokonaisbudjetti 1 205 000, tuki  843 500. Päärahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto.