Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Hanke-esimerkkejä

Manner-Suomen ESR-ohjelma, Pohjois-Suomen suuralueosio:
Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen
Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy
Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen
Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Hanke-esimerkkejä maakunnittain ja toimintalinjoittain:

KESKI-POHJANMAA:

TL 1

Vaihtovalmennusohjelma: Tarkoituksena on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja kehittää työyhteisöjen henkilöstörakenteita, työn organisointia ja henkilöstön osaamista ja työvoiman riittävyyttä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa kasvaville ja kehittyville yrityksille muuttuvassa toimintaympäristössä ja muutoksen hallinnassa työkaluja toiminnan kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa ja aktivoida alueen yrityksiä kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa sekä henkilöstön ja johdon osaamisen kehittämisen avulla että uuden työvoiman saatavuuden turvin. LUE LISÄÄ

TL 3

Valmistumishautomo: Valmistumishautomo-projektin tarkoituksena on tehostetusti auttaa opiskelijoita saattamaan loppuun lähes valmiit opinnot sekä opinnäytetyö. Koska opiskelijat kokevat yhtenä valmistumisen ongelmana puutteellisen opinnäytetöiden ohjauksen, hautomo pyrkii vastaamaan erityisesti tähän haasteeseen. Tämän lisäksi hankkeessa kehitetään yhdessä Oulun Eteläisen korkeakoulun kanssa toimintamalli ammattikorkeakouluopintojen loppuun saattamiseksi. LUE LISÄÄ

 POHJOIS-POHJANMAA:

 TL 1

LYKKY Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä: Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hyvinvointiyrittäjyyden koulutuksen malli, jonka lisäarvona ovat joustavuus, monimuotoisuus, pienten yritysten yhteistoiminnan rakentaminen, yrittäjien verkostoituminen sekä sosiaalinen, yhteiskunnallinen ja vastuullinen yritystoiminta. LUE LISÄÄ 

fForum: Hankkeessa toteutetaan uusia naisille suunnattuja yrittäjyyskoulutuksia, joiden sisällöissä on kohderyhmän mukaisia painotuksia aloitteleville yrittäjille, luovien ja hyvinvointialojen yrittäjille sekä maahanmuuttajille. LUE LISÄÄ

Oulu Business Node -valmennusohjelma: Hankkeessa luodaan kansainvälistyvien yritysten ja niiden henkilöstön sekä uutta liiketoimintaa kehittävän toimintaympäristön valmennuskokonaisuus. LUE LISÄÄ

TL 2

Elämäntapa: Pudasjärven kaupungin korkea työttömyysaste, pudasjärvisten työttömien alhainen koulutustaso tai ammattikoulutuksen huono hyödynnettävyys Pudasjärvellä sekä muuttotappio ovat taustana Elämäntapa-projektin tarpeellisuudelle. Projektin kohderyhmänä ovat Pudasjärvellä asuvat lapsiperheiden työttömät vanhemmat, ammattikoulutetut työttömät nuoret, pienituloiset toimeentulotukiasiakkaat sekä kadonneet eli he, jotka ovat hankkineet peruskoulutuksen mutta eivät ole työelämässä eivätkä työvoimahallinnon rekistereissä. Projektin päämääränä on kohderyhmän aktivoiminen sekä sisäiseen että ulkoiseen yrittäjyyteen. Kannustamalla aktiiviseen ja vastuulliseen toimintaan ja itsensä tavoitteelliseen kehittämiseen luodaan mahdollisuuksia ulkoiseen yrittämiseen yhdessä yrittäjyystaitojen kouluttamisen ja varamiesjärjestelmän luomisen kanssa.  Projekti auttaa toiminnallaan kohderyhmää  selviytymään eteenpäin elämässä, lisäämään osaamista ja eri osapuolten välistä yhteistyötä, ehkäisemään syrjäytymistä sekä auttaa yrityksiä turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saannin niukoista resursseista. LUE LISÄÄ

TL 3

Mobisimun käyttöönotto ja tuotteistaminen: Hankkeen päätavoitteena oli uusien oppimisympäristöjen tehokas hyödyntäminen metsä- ja logistiikka-alojen opetuksessa. Projektin tuloksena simulaattoreista ja niihin liittyvistä kokonaisista oppimisympäristöistä tuli selkeä osa metsä- ja logistiikka-alan koulutusta. Opetuksen laatu ja tehokkuus ovat parantuneet ja ajanmukaistuneet projektin myötä, ja siten opiskelijoiden taidot vastaavat paremmin työelämän vaatimuksia. LUE LISÄÄ

MoKo: Hankkeen aikana järjestetään alueen pk-yrityksille uusinta mobiiliteknologiaa käsittelevää intensiivikoulutusta, jonka lisäksi kartoitetaan lähitulevaisuuden koulutustarpeita. LUE LISÄÄ

Sonectus - Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun eteläisen alueella: Oulun Eteläisen alueella väestön ikääntyminen etenee nopeasti. Väestön ikääntyminen lisää tarvetta ja vaatimuksia tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Toisaalta ikääntyvien kasvava varallisuus lisää myös mahdollisuuksia luoda uudenlaisia asunto- ja palveluratkaisuja ja tietoteknologian ja teknisten välineiden hyödyntämistä. Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on löydettävä houkuttelevia toimintamalleja, ja lisättävä ikääntyvien hoiva- ja hoitotyön ja palvelujärjestelmän houkuttelevuutta, yrittäjyyttä, luotava urapolkuja, jotta nyt työssä olevat säilyttävät innostuksensa työhönsä ja nuoret kiinnostuvat vanhustyöstä. LUE LISÄÄ

LAPPI:

TL 1

Yrittäjyyskoulu: Hankkeen tavoitteena on luoda yrittäjyydestä kiinnostuneille valmiudet yritystoiminnan aloittamiseen opintojen päätyttyä ja saada aikaan kaikil-le opiskelijoille (eri vuosikurssien ohjelmiin soveltuvin osin) tietoisuus yrittäjyydestä oman alan uravaihtoehtona. Hankkeen aikana luodaan ja rakennetaan yrittäjyyskoulun toimintamalli sekä käynnistetään toiminta. Yrittäjyyskoulun kautta organisoidaan opiskelijoille henkilökohtaistettuja yrittäjyysopintoja, omia yrittäjyyspolkuja. Lapin ammattiopisto tekee hankkeessa yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.

TL 2

Rovapolut - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla: Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä laajentamalla työelämäkontakteja ja avaamalla joustavia ja henkilökohtaistettuja polkuja osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa otetaan käyttöön maahanmuuttajien opintojen eri vaiheisiin kohdennettuja ohjaus- ja tukipalveluja sekä uusia toimintamuotoja. Oikea-aikaiset ja osuvat palvelut alentavat poluille hakeutumisen kynnystä, tukevat opintojen etenemistä ja vähentävät keskeyttämistä. Tärkeää on myös kehittää ja syventää oppilaitosten ja elinkeinoelämän monikulttuurisuusosaamista. LUE LISÄÄ

TL 3

Elävää Kuvaa -projekti: Tavoitteena on kehittää opettajien mediataitoja, jotta he voivat päiväkodeissa ja kouluissa työskennellä yhdessä lasten kanssa ja käyttää liikkuvaa kuvaa opetuksen, voimaannuttamisen sekä identiteetin kehittämisen välineenä. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat opettajat (varhaiskasvatus, perus- ja toinen aste, vapaa sivistystyö) sekä kouluavustajat, koulunkäyntiavustajat ja muu opetushenkilöstö. Toisena kohderyhmänä ovat nuoret (16-29 -vuotiaat) ja Lapin yliopiston opiskelijat. Projektin tavoitteena on lisäksi edesauttaa mahdollisuuksia kehittää pysyvä alueellinen elokuvakasvatuksen koulutuskeskus Lappiin.

Lapin etäopetuksen tukipalvelut: edistämään synkronisen etäopetuksen suunnitelmallista käyttöönottoa opetuksessa kouluttamalla käyttäjiä sekä antamalla oikea-aikaista käytön tukea. Projektin keskeisin tehtävä on vahvistaa tukipalveluverkostoa Lapin alueella sekä vakioida käytettyjä etäopetusjärjestelmiä ja niiden käyttömuotoja. Lisäksi hankkeella parannetaan koulutuksen saavutettavuutta luomalla pysyvä toimintamalli toisen asteen verkkokoulutuksen tarjontaan. LUE LISÄÄ

 

Edellisen ohjelmakauden 2000 - 2006 ESR-hankkeet löytyvät projektitietokannasta osoitteesta: http://esrlomake.mol.fi/esrtiepa/menu.html.