Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Päätäntäelimet

Pohjois-Suomen suuralueella rahoittajatahoina toimivat ESR-ohjelman Pohjois-Suomen alueosion toimintalinjoilla 1, 2 ja 4 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin ELY-keskus ja Pohjanmaan ELY-keskus. Toimintalinjalla 3 rahoittajana toimii lisäksi myös Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

Hankehakemukset käsitellään jokaisen viranomaisen omissa hanke- ja rahoitusryhmissä ennen kuin ne menevät maakunnan yhteistyöryhmän (MYR:in) sihteeristön käsiteltäväksi. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö koostuu maakunnan rahoittavista viranomaisista, jotka hoitavat maakunnan yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä virkavastuulla. Sen lisäksi sihteeristö tarkastelee ja seuraa maakunnan alueella toteutettavien rakennerahasto-ohjelmien ja maaseuturahaston hankkeita ja raportoi niistä yhteistyöryhmälle.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmät käsittelevät aluekehityksen kannalta merkittäviä hankkeita ja antavat niiden ohjelmanmukaisuudesta lausunnon rahoituksen myöntävälle taholle. Yhteistyöryhmä on perustettu kuhunkin maakuntaan rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten. Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton hallitus ja siinä ovat mukana maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat sekä Lapin maakunnassa saamelaiskäräjät, valtion viranomaiset ja organisaatiot sekä keskeiset työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt.

ESR 2007-2013 Pohjois-Suomen koordinaatioryhmä on perustettu valmistelemaan maakuntien yhteistyöasiakirjoja (MYAK) varten ESR-varoja ja valtion kansallista rahoitusosuutta koskevat arviot varojen määrästä ja kohdentumisesta hallinnonaloittain kussakin maakunnassa. Koordinaatioryhmän tehtävänä on lisäksi koordinoida suuralueella ESR-hankkeita rahoittavien viranomaisten yhteistyötä ja muita hallintoviranomaisen määräämiä tehtäviä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on vetovastuu ESR-ohjelman Pohjois-Suomen suuralueen koordinoinnista. Koordinaatioryhmän jäseninä on edustajia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Keski-Pohjanmaan liitosta, Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Lapin liitosta, Lapin ELY-keskuksesta ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta.