Haku  -  Sivukartta  -  Yhteystiedot

Valintakriteerit

Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007-2013 seurantakomitea on hyväksynyt ohjelman valintaperusteet, joita sovelletaan sellaisinaan ESR-projektirahoituksen myöntämiseksi järjestettävissä julkisissa avoimissa hauissa. Valintaperusteet jakautuvat välttämättömiin ehtoihin, yleisiin arviointi­perusteisiin sekä erityisiin arviointiperusteisiin.

Kaikkien ESR-rahoitusta saavien projektien on täytettävä välttämättömät ehdot valinta­menettelystä riippumatta. Jos hakemus ei täytä yhtä tai useampaa välttämätöntä ehtoa, ei sitä oteta mukaan muiden valintaperusteiden arviointiin ja hakemus hylätään tässä vaiheessa. Yleisillä arviointiperusteilla arvioidaan projektisuunnitelman toteuttamis­kelpoisuutta. Rahoittajaviranomainen voi halutessaan lisätä erityisiä arviointi­perusteita, jotka asettavat rahoitettavalle toiminnalle tarkentavia kriteerejä esimerkiksi rahoitettavan toiminnan sisällön suhteen.

Projektihakemukset pisteytetään yleisten arviointiperusteiden sekä rahoittajakohtaisten/ alueellisten arviointiperusteiden osalta. Menetelmänä voidaan käyttää esimerkiksi nollasta viiteen annettavaa pisteytystä. Rahoittaja voi halutessaan asettaa arviointiperusteelle painokertoimet, jolloin voidaan painottaa tärkeimmiksi katsottuja arviointiperusteita.

Seuraavaksi ESR-projektien valintakriteerit tiivistetysti. Lisätietoa valintaperusteista saa ottamalla yhteyttä rahoittajaan.

Välttämättömät ehdot

  • Projektin täytyy sopia ESR-ohjelmaan ja johonkin haussa olevaan ohjelman toimintalinjaan
  • Projektin toteuttajaorganisaation täytyy olla tukikelpoinen ohjelmasta myönnettävään tukeen
  • Projektin on edistettävä vahvasti ainakin yhtä ESR-ohjelman horisontaalisista painotuksista.

Yleiset arviointiperusteet

  • Projektisuunnitelman täytyy olla toteutuskelpoinen ja perustua ennalta selvitettyyn tarpeeseen
  • Projektin toteuttajalla täytyy olla taloudelliset edellytykset projektin toteuttamiseksi ja projektille esitettyjen resurssien tulee olla realistiset projektisuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Projektin toteuttajalla tulee olla esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi osaamista ja kokemusta
  • Projektin toteuttajalla tulee olla toteutuksen kannalta oleelliset verkostot ja järjestetty yhteistyö oleellisiin sidosryhmiin.
  • Projektin tarkoituksena tulee olla välittömien tai välillisten pitkäkestoisten työllisyyttä edistävien tai ylläpitävien tulosten ja vaikutusten saavuttaminen.

Erityiset arviointiperusteet voivat olla käytössä yleisten arviointiperusteiden lisäksi. Ne ovat rahoittajan määrittelemiä tai alueellisesti määriteltyjä arviointiperusteita, jotka on määritelty ennen haun avaamista ja julkaistu yleisten arviointiperusteiden ohella.